Ogólne warunki umów sprzedaży


 

 1. Niniejsze Ogólne warunki dla umów sprzedaży, dostawy i innych podobnych umów, zwanych dalej „OWU”, stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży, dostawy i innych podobnych umów zawieranych przez PEG S.A. (zwaną dalej PEG), jako sprzedawcą lub dostawcą, których przedmiotem są towary produkowane przez PEG, z Kontrahentami będącymi przedsiębiorcami, bez względu na siedzibę Kontrahentów, zwanych dalej „Kontrahentami”, o ile wyraźne postanowienia umowy nie wyłączają stosowania niniejszych OWU albo nie ograniczają ich zakresu.
 2. Umowa określa w szczególności przedmiot dostawy, ilość dostaw, czas realizacji dostaw, cenę, miejsce dostawy. Umowa może określać jedynie podstawy dla ustalenia powyższych parametrów.
 3. PEG działa przez Zarząd, prokurentów i umocowanych pełnomocników.
 4. Osoby fizyczne podpisujące umowy za osoby prawne i inne jednostki organizacyjne poprzez sam fakt podpisania umowy za Kontrahenta poświadczają swój tytuł do reprezentacji tych osób prawnych i jednostek organizacyjnych i ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość reprezentacji.
 5. Do każdej wysyłki PEG zobowiązuje się zapewnić: fakturę handlowa oraz inne dokumenty związane ze specyfiką sprzedawanego towaru, tzn. np. atesty, certyfikaty.
 6. Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej bazą dostawy jest FCA (według INCOTERMS 2010) siedziba PEG, Nowopogońska 227, Czeladź, Polska: PEG ponosi koszty transportu (przeniesienia), załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kontrahenta, w PEG. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na Kontrahenta.
 7. W sytuacjach, których to dotyczy, cenę netto ustaloną w umowie powiększa się o obowiązującą stawkę VAT.
 8. O ile w umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, własność towaru przechodzi na Kontrahenta po otrzymaniu przez PEG pełnej zapłaty za każdą dostawę. Zastrzega się, że podpisany przez Zarząd PEG egzemplarz niniejszych Ogólnych Warunków Umów otrzymał tzw. datę pewną w drodze poświadczenia daty przez notariusza. Egzemplarz z notarialnym poświadczeniem daty jest do wglądu w siedzibie PEG.
 1. W przypadku nieterminowego regulowania należności przez Kontrahenta, PEG ma prawo do częściowego lub całkowitego wstrzymania dalszych dostaw, niezależnie od naliczania i pobierania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a także do odstąpienia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania do wykonania umowy. Dodatkowo, w takim przypadku PEG może odstąpić od wcześniejszych dostaw, za które nie otrzymał zapłaty. PEG może uzależnić dalsze uruchomienie dostaw od uregulowania przez Kontrahenta całości zadłużenia i zabezpieczenia płatności za dalsze dostawy. PEG może uzależnić wydanie towaru, a także dalsze wykonywanie umowy od zabezpieczenia płatności. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia płatności PEG może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania do wykonania umowy.
 2. Faktura PEG stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
 3. W świetle ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12.06.2003r. (Dz.U 03nr 139, poz.1323) PEG zobowiązuje się, że nie będzie dochodzić roszczeń
  z tytułu zapłaty odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia licząc od dnia doręczenia faktury VAT, aż do terminów wymagalności poszczególnych płatności.
 4. Niedopuszczalna jest zapłata, bez pisemnej zgody PEG, w drodze potrącenia wierzytelności PEG z wierzytelnościami osób trzecich względem PEG. Potrącenie wzajemnych wierzytelności wymaga uprzedniej, pisemnej zgody PEG.
 5. Dla celów rozliczeń między stronami obowiązujące są ilości, wagi wyrobów określone w czasie jego załadunku przez PEG zgodnie ze specyfikacją załadunkową PEG.
 6. Kontrahent jest zobowiązany zgłosić PEG umotywowaną pisemną reklamację jakościową nie później niż w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania dostawy, która zawierać będzie opis przyczyny reklamacji. PEG jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji przez Kontrahenta, do złożenia Kontrahentowi oświadczenia o uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamacji konieczne będą oględziny reklamowanego wyrobu przez PEG, oględziny muszą być tak dokonane by nie nastąpiło naruszenie terminu rozpatrzenia reklamacji. Brak oświadczenia PEG w zastrzeżonym terminie traktowane będzie przez Kontrahenta jako uznanie reklamacji. W przypadku sprzeciwu Kontrahenta co do stanowiska PEG w przedmiocie rozpoznania reklamacji strony zwrócą się o opinię do niezależnego audytora. Koszty reklamacji ponosi ta strona, której stanowisko w postępowaniu reklamacyjnym jest uzasadnione.
 7. W razie stwierdzenia przez Kontrahenta braków ilościowych, Kontrahent zobowiązany jest do powiadomienia o powyższym PEG w terminie do dwóch dni roboczych od daty dostawy, zabezpieczenia roszczeń wobec przewoźnika w obowiązującym trybie. W przypadku odpowiedzialności przewoźnika za istniejący ubytek PEG przekaże niezbędne dokumenty i pełnomocnictwa Kontrahentowi, na jego żądanie, w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o brakach ilościowych.
 1. Zgłoszenie reklamacji nie daje podstaw do wstrzymania się z dokonaniem płatności na rzecz PEG.
 2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ogólna odpowiedzialność kontraktowa PEG obejmuje odpowiedzialność za szkodę rzeczywiście poniesioną (damnum emergens) nie większą jednak niż wartość przedmiotu sprzedaży. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z wyłącznej winy umyślnej.
 3. PEG nie zostanie obarczony odpowiedzialnością z tytułu jakichkolwiek opóźnień w wykonywaniu umowy, jeśli zostanie to spowodowane jakimkolwiek wydarzeniami lub przypadkami pozostającymi poza kontrolą PEG bądź też poza kontrolą jego kooperantów, dostawców, bądź przewoźników materiału włączając w to takie wydarzenia, jak między innymi katastrofy naturalne, katastrofy środków transportu, awarie przemysłowe, wojny, strajki, zamieszki, embarga, stany klęsk żywiołowych, utrudnienia związane z siłą roboczą oraz jakiekolwiek inne tego typu wydarzenia niezależne od faktu, czy są one legalne czy też nie. W przypadku takich wydarzeń uniemożliwiających PEG wykonywanie umowy, dostawy zostaną zawieszone na okres występowania danego zdarzenia, jednakże po upływie 90 dni, Kontrahent ma możliwość odstąpienia od odpowiedniej części umowy (klauzula siły wyższej).
 4. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono inaczej, PEG i Kontrahent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania umów (klauzula poufności). Klauzula poufności nie dotyczy tych informacji, które:

a) w chwili ujawnienia przez stronę ujawniającą były publicznie znane lub zostały uzyskane przez stronę otrzymującą informacje poufne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,

b) po ujawnieniu przez stronę, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub czynności cywilnoprawnej,

c) przez pisemne zawiadomienie strony ujawniającej informacje poufne zostały wyłączone z obowiązku zachowania poufności.

Ponadto wyłącza się stosowanie klauzuli poufności w przypadku:

a) ujawnienia informacji poufnych pracownikom, członkom władz, konsultantom lub doradcom strony otrzymującej informacje poufne w zakresie koniecznym dla wykonywania prac,

b) ujawnienia informacji poufnych organom państwowym i administracyjnym w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo,

c) ujawnienia informacji poufnych w wyniku realizacji decyzji sądu lub innego organu posiadającego odpowiednią jurysdykcję wobec Strony,

d) w przypadku skierowania sprawy do sądu (dotyczy to także koniecznych czynności przedsądowych).

 1. Jeżeli roku lub dłuższy, może także nastąpić w drodze wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej, przez każdą ze Stron za wcześniejszym trzymiesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego. Nie uchybia to prawu PEG do wstrzymania dostaw i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa, niniejszych OWU jak i w umowie.
 2. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie OWU albo umowy zostało uznane za nieważne Strony są związane pozostałymi postanowieniami (chyba, że nieważność postanowienia decyduje o nieważności całej umowy) i zobowiązują się ułożyć treść stosunku prawnego, w sposób najbliższy intencji nieważnego postanowienia. To samo 4 dotyczy przypadku tzw. konfliktu formularzy (art. 385 § 1 Kodeks cywilny).
 3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej stosunek prawny pomiędzy PEG a kontrahentem podlega prawu polskiemu. Wyłącza się stosowanie konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej umowie sprzedaży towarów (klauzula wyboru prawa). Wszelkie spory związane z tym stosunkiem prawnym podlegają jurysdykcji sądów polskich (klauzula jursydykcyjna). Właściwość miejscową sądów polskich określa się według siedziby PEG (klauzula prorogacyjna).
 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do OWU wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Umów wchodzą w życie z dniem 02 stycznia 2017r. i zastępują wszelkie dotychczasowe OWU.