Usługi archiwizacji.

Usługi archiwizacji / Archive services

Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. od 2001 roku prowadzi Archiwum zlikwidowanych spółek, gdzie znajdują się akta kategorii B – akta osobowe i płacowe. Usługi archiwizacyjne wykonywane są zgodnie z ustawą z dn. 14 lipca 1984 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Zakres wykonywanych prac:

1. Porządkowanie archiwalne akt u Zlecającego lub w siedzibie naszej firmy.
2. Przejmowanie i przechowywanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Transport akt.
4. Klasyfikacja archiwalna akt na kategorię A i B.
5. Porządkowanie akt wewnątrz teczek.
6. Sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych osobno dla kategorii A i B.
7. Przekazanie na podstawie spisów kategorii A do Archiwum Państwowego w Katowicach.
8. Klasyfikacja dokumentów do wybrakowania.
9. Brakowanie i niszczenie akt.
10. Sporządzenie protokołu po wykonaniu usługi na podstawie komisyjnego obmiaru akt.
11. Wydawanie odpowiednich zaświadczeń byłym pracownikom zlikwidowanych spółek.
12. Wykonywanie wszelkich innych prac archiwalnych na życzenie Zleceniodawcy.

From 2001 the Enterprise of Mining Electrical Engineering ”PEG” jointstock company runs the Archive of liquidated companies, where are the files of category "B" – files of staff & payroll documents. Archiving services are performed in accordance with the 14 july 1983 Law on Archives as amended and Act from 29 of september 1994 in accordance with the Accounting Act, as amended.