Automatyczne Urządzenie Zraszające ROSA.

Automatyczne Urządzenie Zraszające ROSA / ROSA Automatic Sprinkling Device

nr kat. 28

Przeznaczenie

Automatyczne Urządzenie Zraszające ROSA przeznaczone jest do zraszania wodą urobku na przesypach i wysypach przenośników celem zmniejszenia zapylenia powietrza.

Urządzenie ROSA uruchamia dopływ wody do dysz zraszających jedynie podczas ruchu urobku na przenośniku, przez co zabezpiecza urządzenie przesypu przed zalaniem wodą, a urobek w przypadku nie uruchomienia przenośnika – przed nadmiernym nawilżaniem. Urządzenie ROSA, poza doprowadzeniem wody pod ciśnieniem nie wymaga żadnego dodatkowego źródła energii, przez co nadaje się do współpracy z wszelkimi systemami automatyzacji przenośników.

Application

The ROSA Automatic Sprinkling Device is designed for water sprinkling of the output at conveyor dumping sites and to reduce air dustiness.

ROSA activates the flow of water to sprinkling nozzles only during the output movement on the conveyor, thus protecting the dumping device against flooding and the output against excessive wetting in the event of a failure to start the conveyor. Apart from a water supply, ROSA does not require any additional source of energy, which makes it the suitable for application in all type conveyor automation systems.

Dane techniczne / Technical specifications:

Ciśnienie wody zasilającej / Water supply pressure 500 ÷ 1500 [kPa]
Liczba dysz zraszających / Number of sprinkling nozzles 1 ÷ 4 [szt]
Czas zwłoki zamknięcia zaworu pompowo-zaworowego / Pump and valve delay closing ≥ 5 [s]
Wymiary gabarytowe / Overall dimensions 150 x 275 x 450 [mm]
Masa zespołu pompowo-zaworowego / Pump and valve unit mass 14 [kg]
Masa urządzenia (bez węży)Pump and valve / Device mass (without hoses) 30 [kg]
Temperatura otoczenia / Environment temp. 0°C ÷ +40°C
Wilgotność względna / Relative humitidy 96%
Oznaczenie / Mark I M2 c
CE