Wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym / Products for military and police use

W 2007 r. PEG S.A. otrzymał koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Produkcja tego typu jest możliwa nie tylko z uwagi na posiadaną koncesję, ale również ze względu na bogatą wiedzę i doświadczenie techniczne oraz szeroki park maszynowy. Certyfikowany system kontroli jakości ISO 9001:2015 gwarantuje wysoką jakość wyrobów finalnych i spełnienie wszystkich wymagań klienta.

In 2007 the PEG joint-stock company received the concession for performing the business activity in the scope of manufactured products for military or police purposes and trade in goods about the military or police purposes.

Production of this type is possible not only due to the possessed concession, but also on account of the extensive knowledge and technical experience and a wide machinery stock. Certified quality control system ISO 9001:2015 guarantees high quality of final products and the fulfilment of all the customer’s requirements.