Ryczałtowe koszty kopii i korespondencji


Warunki zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów lub wysyłki odpowiedzi na pisma (z wyłączeniem spraw handlowych)

I. WYSOKOŚĆ STAWEK RYCZAŁTOWYCH
1. W Przedsiębiorstwie Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi (dalej także PEG S.A.) obowiązują ryczałtowe stawki zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów PEG S.A. lub zwrotu kosztów wysyłki odpowiedzi na pisma w wysokości:

  • 1,00 PLN (słownie: jeden złoty i zero groszy) netto za każdą wykonaną stronę kopii/ksera;
  • 15,00 PLN (słownie: dziesięć złotych i zero groszy) netto za wysyłkę do 20 kartek;
  • 25,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych i zero groszy) netto za wysyłkę ponad 20 kartek.

2. W przypadku, gdyby koszt wysyłki okazał się wyraźnie wyższy niż w/w stawki, PEG S.A. uprawnione jest do dochodzenia różnicy pomiędzy poniesionym kosztem wysyłki a ryczałtowo określoną stawką.

II. PODMIOTY OBJĘTE STAWKAMI RYCZAŁTOWYMI
Ryczałtowe stawki zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów PEG S.A. lub zwrotu kosztów wysyłki odpowiedzi na pisma, w wysokości określonej powyżej, obowiązują wszelkie podmioty występujące do PEG S.A. o sporządzenie lub wysyłkę kopii dokumentów PEG S.A. lub od których PEG S.A. otrzymała pismo wymagające korespondencji zwrotnej – z wyłączeniem spraw, w których PEG S.A. pozostaje stroną.

III. SPOSÓB WYSYŁKI FAKTURY I TERMIN ZAPŁATY
Fakturę dotyczącą zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów lub wysyłki odpowiedzi na pismo, PEG S.A. przesyła podmiotowi wnioskującemu jednocześnie z wnioskowanymi kopiami dokumentów PEG S.A. lub odpowiedzią na pismo. Termin zapłaty przedmiotowej faktury wynosi 7 dni, licząc od dnia odbioru korespondencji.

IV. TERMIN OBOWIĄZYWANIA STAWEK RYCZAŁTOWYCH
Przedmiotowe ryczałtowe stawki zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów PEG S.A. lub zwrotu kosztów wysyłki odpowiedzi na pisma obowiązują od dnia 02 listopada 2020 r. do dnia pisemnej pod rygorem nieważności zmiany lub uchylenia Zarządzenia nr 1 z dnia 02 listopada 2020 r., Zarządu Przedsiębiorstwa Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi w przedmiocie zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów lub wysyłki odpowiedzi na pisma (z wyłączeniem spraw handlowych).