O firmie

Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. to firma z tradycjami i bogatym doświadczeniem w branży górniczej. Początek działalności sięga 1971 roku. Do końca roku 1975 działała jako Zakład Doświadczalny Zakładów Konstrukcyjno-Mechanicznych Przemysłu Węglowego, a następnie od 01.01.1976 r. jako Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG Zakład Doświadczalny Elektrotechniki Górniczej. W początkowym okresie przedmiotem działania Zakładu była produkcja urządzeń doświadczalnych, prototypów o seriach próbnych w oparciu o opracowania pionu naukowo-badawczego Centrum EMAG.

Podstawową działalnością Spółki jest produkcja urządzeń elektrotechnicznych i mechanicznych dla górnictwa, wentylatorów przemysłowych oraz specjalistycznych wyrobów magnetycznych. Ponadto posiadamy koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

About us

Enterprise of Mining Electrical Engineering PEG joint-stock company is a company with a long tradition and rich experience in the mining industry. The beginning of activity dates back to 1971. Until 1975, acted as an Experimental Plant of the Construction-Mechanical Plants of Mining Industry, and then from 01.01.1976 as the Scientific and Production Center of Electrotechnology and Mining Automation EMAG in Katowice, Poland. During the initial period, the subject of the action of the Plant was the production of experimental equipment, prototypes, test series based on elaborations/studies of Scientific and Research Department of EMAG Center.

A main activity of the Company is manufacturing the electrotechnical and mechanical devices for the mining industry, industrial fans and specialized magnetic products. In addition, we have a concession for performing the business activity in the production of products for military or police purposes and trade in goods for military or police use.

W 2003 roku w PEG S.A. wprowadzono system zarządzania jakością ISO 9001. ISO 9001 jest najbardziej znanym, rozpowszechnionym w skali globalnej systemem jakości. PEG S.A. posiadając Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO oraz Powiadomienie o zapewnieniu jakości ATEX ciągle doskonali swoje działania w procesie produkcji i zarządzania firmą, dostosowując je do zmieniających się wymagań klientów.

Produkowane wyroby charakteryzuje wysoka jakość, niezawodność oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, spełniające normy i dyrektywy UE oraz wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa stawiane przez sektor górniczy. Posiadamy certyfikaty ATEX, które dopuszczają urządzenia do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych na obszarze Unii Europejskiej.

PEG S.A. cechuje ponadto wysoka jakość obsługi klienta oraz elastyczność na nowe potrzeby i wymagania, stąd stale poszerzamy asortyment produkcji. Jesteśmy otwarci również na nowe wyzwania przy tworzeniu wyrobu dedykowanego dla indywidualnych potrzeb klienta.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

The quality management system ISO 9001 has been introduced in PEG joint-stock company in 2003. PEG S.A. having Quality System Management ISO Cerificate and Quality assurance notification ATEX constantly improves it`s activities in the production and company management, adapting them to changing customer requirements.

Manufactured products are characterized by high quality, reliability and modern technological solutions, meeting the standards and EU directives and high safety requirements determined by the mining sector. We have ATEX certificates, which allow our devices to be used in potentially explosive areas in mining plants on the territory of the European Union.

Moreover, the PEG joint-stock company is characterized by the high quality of customer service and flexibility for new needs and requirements, hence we are constantly expanding the range of products. We are also open to the new challenges when creating a dedicated product for individual customer needs.

We cordially invite You to use our offer.