Ogólne warunki umów sprzedaży

 

 

 

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki dla umów sprzedaży, dostawy i innych podobnych umów (zwane dalej „OWU”), stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży, dostawy i innych podobnych umów zawieranych przez spółkę Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi (zwaną dalej „PEG”), jako sprzedawcę lub dostawcę, których przedmiotem są towary produkowane przez PEG, z Kontrahentami będącymi przedsiębiorcami, bez względu na siedzibę Kontrahentów, zwanych dalej „Kontrahentami”, o ile wyraźne postanowienia umowy nie wyłączają stosowania niniejszych OWU albo nie ograniczają ich zakresu.
 2. Umowa określa w szczególności przedmiot dostawy, ilość dostaw, czas realizacji dostaw, cenę, miejsce dostawy.
 3. PEG działa przez Zarząd, prokurentów i umocowanych pełnomocników.
 4. Osoby fizyczne podpisujące umowy za osoby prawne i inne jednostki organizacyjne poprzez sam fakt podpisania umowy za Kontrahenta poświadczają swój tytuł do reprezentacji tych osób prawnych i jednostek organizacyjnych i ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość reprezentacji.
 5. Do każdej wysyłki PEG zobowiązuje się zapewnić: fakturę handlowa oraz inne dokumenty związane ze specyfiką sprzedawanego towaru, tzn. np. atesty, certyfikaty.
 6. Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej bazą dostawy jest FCA (według INCOTERMS 2020) siedziba PEG – ul. Nowopogońska 227, Czeladź, Polska: PEG ponosi koszty transportu (przeniesienia), załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kontrahenta, w PEG. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na Kontrahenta.
 7. W sytuacjach, których to dotyczy, cenę netto ustaloną w umowie powiększa się
  o obowiązującą stawkę VAT.
 8. O ile w umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, własność towaru przechodzi na Kontrahenta po otrzymaniu przez PEG pełnej zapłaty za każdą dostawę.
 9. W przypadku nieterminowego odbioru towaru przez Kontrahenta od PEG, PEG przysługuje prawo naliczenia Kontrahentowi dodatkowej opłaty za jego przechowanie – przy czym ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru w takim przypadku spoczywa na Kontrahencie – lub oddania towaru na przechowanie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Kontrahenta.
 10. W przypadku nieterminowego regulowania należności przez Kontrahenta, PEG przysługuje prawo do częściowego lub całkowitego wstrzymania dalszych dostaw, niezależnie od naliczania i pobierania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości ustawowej, a także do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania do wykonania umowy. Dodatkowo w takim przypadku PEG może odstąpić od wcześniejszych dostaw, za które nie otrzymał zapłaty. PEG może uzależnić dalsze uruchomienie dostaw od uregulowania przez Kontrahenta całości zadłużenia (w tym opłat za przechowanie) i zabezpieczenia dalszych płatności. PEG może uzależnić wydanie towaru, a także dalsze wykonywanie umowy od zabezpieczenia płatności. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia płatności, PEG może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania do wykonania umowy.
 11. Faktura PEG stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
 12. Niedopuszczalna jest zapłata – bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody PEG – w drodze potrącenia przez Kontrahenta wierzytelności PEG z wierzytelnościami osób trzecich względem PEG. Potrącenie wzajemnych z Kontrahentem wierzytelności wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody PEG.
 13. Dla celów rozliczeń między stronami obowiązujące są ilości, wagi wyrobów określone w czasie jego załadunku przez PEG zgodnie ze specyfikacją załadunkową PEG.
 14. Kontrahent jest zobowiązany zgłosić PEG umotywowaną, pisemną reklamację jakościową, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania dostawy, która zawierać będzie opis przyczyny reklamacji. PEG jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od momentu otrzymania od Kontrahenta reklamacji, do złożenia Kontrahentowi oświadczenia o uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamacji konieczne będą oględziny reklamowanego wyrobu przez PEG, oględziny muszą być dokonane w sposób nienaruszający terminu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku sprzeciwu Kontrahenta co do stanowiska PEG  w przedmiocie rozpoznania reklamacji, strony zwrócą się o opinię do niezależnego audytora. Koszty reklamacji ponosi strona, której stanowisko w postępowaniu reklamacyjnym jest nieuzasadnione.
 15. W razie stwierdzenia przez Kontrahenta braków ilościowych, zobowiązany jest on do powiadomienia o powyższym PEG w terminie do dwóch dni roboczych od daty dostawy oraz zabezpieczenia roszczeń wobec przewoźnika w obowiązującym trybie. W przypadku odpowiedzialności przewoźnika za istniejący ubytek, PEG przekaże niezbędne dokumenty i pełnomocnictwa Kontrahentowi, na jego żądanie, w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o brakach ilościowych.
 16. Zgłoszenie reklamacji nie daje podstaw do wstrzymania się z dokonaniem płatności na rzecz PEG.
 17. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ogólna odpowiedzialność kontraktowa PEG obejmuje odpowiedzialność za szkodę rzeczywiście poniesioną (damnum emergens) nie większą jednak niż wartość przedmiotu sprzedaży. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z wyłącznej winy umyślnej.
 18. PEG nie zostanie obarczony odpowiedzialnością z tytułu jakichkolwiek opóźnień
  w wykonywaniu umowy, jeśli zostanie to spowodowane jakimikolwiek wydarzeniami lub przypadkami pozostającymi poza kontrolą  PEG (bądź też poza kontrolą jego kooperantów, dostawców lub przewoźników materiału), włączając w to takie wydarzenia, jak między innymi katastrofy naturalne, katastrofy środków transportu, awarie przemysłowe, wojny, strajki, zamieszki, embarga, stany klęsk żywiołowych, utrudnienia związane z siłą roboczą oraz jakiekolwiek inne tego typu wydarzenia, niezależne od faktu ich legalności lub nie.
  W przypadku takich wydarzeń, uniemożliwiających PEG wykonywanie umowy, dostawy zostaną zawieszone na okres występowania danego zdarzenia, jednakże po upływie 90 dni, Kontrahent ma możliwość odstąpienia od odpowiedniej części  umowy (klauzula siły wyższej).
 19. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono inaczej, PEG i Kontrahent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania umów (klauzula poufności). Klauzula poufności nie dotyczy informacji, które:
  a) w chwili ujawnienia przez stronę ujawniającą były publicznie znane lub zostały uzyskane przez stronę otrzymującą informacje poufne bez zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,
  b) po ujawnieniu przez stronę, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub czynności cywilnoprawnej,
  c) przez pisemne zawiadomienie strony ujawniającej informacje poufne zostały wyłączone z obowiązku zachowania poufności.

  Ponadto nie stanowi naruszenia klauzuli poufności:

  a) ujawnienie informacji poufnych pracownikom, członkom władz, konsultantom lub doradcom strony otrzymującej informacje poufne w zakresie koniecznym dla wykonywania prac,
  b) ujawnienie informacji poufnych organom państwowym i administracyjnym w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo,
  c) ujawnienie informacji poufnych w wyniku realizacji decyzji sądu lub innego organu posiadającego odpowiednią jurysdykcję wobec Strony,
  d) w przypadku skierowania sprawy do sądu (dotyczy to także koniecznych czynności przedsądowych).
 20. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozwiązanie umowy zawartej na okres jednego roku lub dłuższy może także nastąpić w drodze wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wcześniejszym, trzymiesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego. Nie uchybia to prawu PEG do wstrzymania dostaw i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa, niniejszych OWU jak i w umowie.
 21. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie OWU lub umowy zostało uznane za nieważne, Strony są związane pozostałymi postanowieniami (chyba, że nieważność postanowienia decyduje o nieważności całej umowy) i zobowiązują się na nowo ustalić treść postanowienia uznanego za nieważne, w brzmieniu prawnie wiążącym i najbliższym intencji nieważnego postanowienia. Przedmiotowe postanowienie znajduje analogiczne zastosowanie w przypadku tzw. konfliktu formularzy (art. 3854 § 1 Kodeks cywilny).
 22. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, stosunek prawny pomiędzy PEG a Kontrahentem podlega prawu polskiemu. Wyłącza się stosowanie konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej umowie sprzedaży towarów (klauzula wyboru prawa). Wszelkie spory związane z tym stosunkiem prawnym podlegają jurysdykcji sądów polskich (klauzula jursydykcyjna). Właściwość miejscową sądów polskich określa się według siedziby PEG (klauzula prorogacyjna).
 23. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWU wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 24. OWU wchodzą w życie z dniem 03 stycznia 2022 r. i zastępują wszelkie dotychczasowe OWU.