Ogólne warunki zakupu towarów i usług


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług (zwane dalej „OWZ”), mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi (zwaną dalej „Kupującym”) i dotyczą odpowiednio umów kupna-sprzedaży lub dostawy materiałów, surowców, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń, a także świadczenia usług (zwanych dalej łącznie „Towarem”), zawieranych z podmiotem trzecim (zwanym dalej „Sprzedawcą”).
 2. Numer zamówienia należy w sposób wyraźny umieścić na fakturze, kwicie WZ, protokole odbioru lub każdym innym dokumencie stanowiącym potwierdzenie zawarcia transakcji.
 3. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Sprzedawcę, w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail, przesłany przez Sprzedawcę do Kupującego. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Podjęcie realizacji zamówienia, przy braku pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę we wskazanym wyżej terminie, traktowane będzie przez Kupującego jako milczące przyjęcie zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z OWZ.

 II. TERMIN DOSTAWY

 1. Terminy dostaw są terminami określonymi w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy lub udostępnienia towaru do odbioru Kupującemu zgodnie z ustaleniami Stron.
 2. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia niezrealizowanego lub zrealizowanego po terminie określonym w zamówieniu. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych prawa polskiego oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.

III. WARUNKI DOSTAWY

 1. Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Sprzedającego do miejsca dostawy uzgodnionego pomiędzy Stronami w zamówieniu.
 2. Dostawa może zostać przez Kupującego nie przyjęta, jeżeli w trakcie dostawy nie przedłożono dokumentu dostawy wystawionego przez Sprzedającego, zawierającego co najmniej numer zamówienia oraz specyfikację Towaru, a także jeżeli nie przedłożono wraz z dostawą wszelkich wymaganych dokumentów, takich jak np. atesty, certyfikaty, dokumenty gwarancyjne.
 3. Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
  a) za odstąpienie od realizacji zamówienia przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedającego lub przez Sprzedającego z przyczyn niezależnych od Kupującego – w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia brutto;
  b) za przekroczenie terminu dostawy Towaru w wysokości 1% łącznej wartości zamówienia brutto, za każdy dzień przekroczenia;
  c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 1% łącznej wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Kupującego na usunięcie wad.
 4. Kupujący ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Sprzedającego, na co Sprzedający wyraża zgodę.
 5. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący może – nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
  a) zażądać wykonania zamówienia w całości lub częściowo;
  b) dokonać zakupu Towaru w całości lub części u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Sprzedającego;
  c) odstąpić od zamówienia.
 6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

IV. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i rękojmi na Towar na okres wskazany w zamówieniu.
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zgodna z przepisami prawa polskiego.
 3. Kupujący powiadamia Sprzedającego o stwierdzonych wadach dostarczonego Towaru. Wady stwierdzone przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, Sprzedający usunie w terminie wyznaczonym przez Kupującego.
 4. Sprzedający podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych Towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez Sprzedającego zgłoszonej wady w wyznaczonym  terminie, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Sprzedającego, Kupujący może usunąć wadę w zastępstwie Sprzedającego samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego, na koszt i ryzyko Sprzedającego. Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Sprzedającego, jak również pozostaje bez wpływu na udzieloną na Towarow przez Sprzedającego gwarancję i rękojmię.
 5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami prawa polskiego.

V. CENA

Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują Towary dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt Strony stosunku prawnego wskazanej w zamówieniu.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

Pod warunkiem zgodności dostarczonych Towarów i faktury z treścią zamówienia, płatności będą realizowane przez Kupującego w formie przelewu na konto Sprzedającego wskazane w fakturze, w terminie określonym pomiędzy Stronami w zamówieniu.

VII. POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje wynikające wprost z OWZ, jak również informacje pozyskane przez Sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne, dotyczące Kupującego i nie udostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione podmiotom trzecim. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. W szczególności Sprzedający zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, opustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z przyczyn zależnych od Sprzedającego.
 3. Kupujący oświadcza, iż nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach, niż dla realizacji zamówienia oraz że zapewni tym informacjom należytą ochronę, stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Kupującego.

VIII. SPRAWY SPORNE

W sprawach nieuregulowanych OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji OWZ lub wykonania zamówienia, którego Strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, kompetentnym organem rozstrzygającym będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Kupującego.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Kupującego, Sprzedający nie jest uprawniony do przeniesienia na inny podmiot praw wynikających z realizacji zamówienia, ani ich obciążenia.
 2. OWZ stanowią integralną część zamówienia złożonego u Sprzedającego  przez Kupującego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności treści zamówienia z OWZ, decydujące znaczenie ma treść zamówienia.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWZ wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. OWZ wchodzą w życie z dniem 03 stycznia 2022 r. i zastępują wszelkie dotychczasowe OWZ.

Nr rejestrowy BDO 000054409