Ogólne warunki zakupu towarów i usług


 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A., zwaną w dalszej treści KUPUJĄCYM i dotyczą odpowiednio umów kupna-sprzedaży lub dostawy materiałów, surowców, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń, a także świadczenia usług, zwanych dalej łącznie TOWAREM, przez podmiot zwany w dalszej treści SPRZEDAWCĄ.
 2. Numer zamówienia należy w sposób wyraźny umieścić na fakturze, kwicie WZ, protokole odbioru lub każdym innym dokumencie stanowiącym potwierdzenie zawarcia transakcji.
 3. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez SPRZEDAWCĘ w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez SPRZEDA WCĘ do KUPUJĄCEGO. Potwierdzenia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ oznacza przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez DOSTAWCĘ we wskazanym wyżej terminie, traktowany będzie przez KUPUJĄCEGO jako milczące przyjęcie zamówienia do realizacji na warunkach w zamówieniu określonych i zgodnych z Ogólnymi Warunkami Zakupu Towarów i Usług.

II. TERMIN DOSTAWY

 1. Terminy dostaw są terminami określonymi w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy lub udostępnienia towaru do odbioru KUPUJĄCEMU.
 2. KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego lub zrealizowanego po terminie określonym w zamówieniu. KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia od SPRZEDAJĄCEGO odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.

III. WARUNKI DOSTAWY

 1. Zamówione towary zostaną dostarczone przez SPRZEDAJĄCEGO do miejsca dostawy uzgodnionego pomiędzy stronami w zamówieniu.
 2. Dostawa może zostać przez KUPUJĄCEGO nie przyjęta, jeżeli w trakcie dostawy nie przedłożono dokumentu dostawy wystawionego przez SPRZEDAJĄCEGO, zawierającego co najmniej numer zamówienia oraz specyfikację towaru a także jeżeli nie przedłożono wraz z dostawą wszelkich wymaganych atesty, certyfikaty i dokumenty gwarancyjne.
 3. Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za odstąpienie od realizacji zamówienia przez KUPUJĄCEGO z przyczyn zależnych od SPRZEDAJĄCEGO lub przez SPRZEDAJĄCEGO z przyczyn niezależnych od KUPUJĄCEGO – w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia;

b) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień przekroczenia;

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez KUPUJĄCEGO na usunięcie wad.

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEGO.

5. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia lub nie zrealizowaniem przez SPRZEDAJĄCEGO obowiązku określonego w punkcie 2.2 Ogólnych Warunków Zakupu, KUPUJĄCY może, nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego, skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:

a) zażądać wykonania zamówienia w całości lub częściowo;

b) dokonać zakupu u innego dostawcy, na koszt i ryzyko SPRZEDAJĄCEGO;

c) odstąpić od zamówienia.

6. Jeżeli odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach, kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, KUPUJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach.

IV. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres wskazany w zamówieniu.
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. KUPUJĄCY powiadamia SPRZEDAJĄCEGO o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez KUPUJĄCEGO.
 4. SPRZEDAJĄCY podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez SPRZEDAJĄCEGO zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, KUPUJĄCY może usunąć wadę w zastępstwie SPRZEDAJĄCEGO, na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu SPRZEDAJĄCEGO. Powyższe nie narusza uprawnień KUPUJĄCEGO w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur SPRZEDAJĄCEGO, jak również nie zwalnia SPRZEDAJĄCEGO od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji SPRZEDAJĄCY ponosi wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

V. CENA

Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują towary dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt strony stosunku prawnego wskazanej w zamówieniu.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów i faktury z treścią zamówienia, płatności będą realizowane przez KUPUJĄCEGO w formie przelewu na konto SPRZEDAJĄCEGO wskazane w fakturze w terminie określonym pomiędzy stronami w zamówieniu.
 2. W świetle ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12.06.2003r. (Dz.U 03nr 139, poz.1323) SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się, że nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu zapłaty odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia licząc od dnia doręczenia faktury VAT, aż do terminów wymagalności poszczególnych płatności.

VII. POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez SPRZEDAWCĘ w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące KUPUJĄCEGO i nie udostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. W szczególności SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od zamówienia z przyczyn zależnych od SPRZEDAJĄCEGO.
 2. KUPUJĄCY oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą KUPUJĄCEGO.

VIII. SPRAWY SPORNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, kompetentnym organem rozstrzygającym będzie Sąd miejscowo dla siedziby KUPUJĄCEGO.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCY nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji zamówienia.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u SPRZEDAJĄCEGO przez KUPUJĄCEGO. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu wchodzą w życie z dniem 02 stycznia 2017r. i zastępują wszelkie dotychczasowe OWZ.

 
Nr rejestrowy BDO 000054409