Ryczałtowe koszty kopii i korespondencji

Warunki zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów lub wysyłki odpowiedzi na pisma (z wyłączeniem spraw handlowych) I. WYSOKOŚĆ STAWEK RYCZAŁTOWYCH 1. W Przedsiębiorstwie Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi (dalej także PEG S.A.) obowiązują ryczałtowe stawki zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów PEG S.A. lub zwrotu kosztów wysyłki odpowiedzi na pisma w wysokości: 1,00 PLN (słownie: jeden złoty […]

Wsparcie COVID-19

Niniejszym informujemy, iż spółka Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi jest beneficjentem dofinansowania projektu PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,  działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Przedmiotowy Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy […]

Usługi archiwizacji.

Usługi archiwizacji

Niniejszym informujemy, iż Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej w postaci przechowywania akt osobowych i płacowych  – prowadzenia archiwum. Jednocześnie wskazujemy, że nowym Przechowawcą posiadanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. dokumentacji, jest Zakład Archiwalny Składnica sp. z o.o., ul. Malownicza 66, 42 -217 Częstochowa, KRS: 0000582524. Obecnie – zgodnie z umową zawartą przez Strony – przedmiotowa dokumentacja będzie […]

Dla Akcjonariuszy

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY PEG S.A. 27.04.2022 – INFORMACJA W PRZEDMIOCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2022 Zarząd Przedsiębiorstwa Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki –  na dzień 25 maja 2022 r., o godz. 8:30. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nowopogońskiej 227, 41-253 Czeladź. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć jedynie poprzez osobiste stawiennictwo […]