Ognioszczelna skrzynia typu OSA.

Ognioszczelna skrzynia typu OSA / Flame-proof Apparatus box type of OSA

nr kat. 35A

Przeznaczenie

Ognioszczelna skrzynia typu OSA zapewnia bezpieczne funkcjonowanie zamontowanych wewnątrz urządzeń elektrycznych, ponieważ skrzynia jest certyfikowana jako podzespół Ex nie posiada funkcji samodzielnych (nie jest przewidziana do samodzielnego stosowania) i wymaga dodatkowej certyfikacji, po zabudowaniu do jej wnętrza wyposażenia elektrycznego. Skrzynia przystosowana jest do montowania ognioszczelnych wpustów przewodowych typu WP 13-23 – podzespoły Ex, umożliwiających wprowadzenie (wyprowadzenie) przewodów do zacisków urządzeń elektrycznych umieszczonych w obudowie. Skrzynia podzielona jest na dwie komory połączone ze sobą przepustami izolacyjnymi ognioszczelnymi typu PIO-2/D* – podzespoły Ex.

Ognioszczelna Skrzynia Aparatury przystosowana jest do bezpiecznego użytkowania w podziemiach i powierzchniowych zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego zapewniając wysoki poziom zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Application

The flame-proof Apparatus box type of OSA ensures safe functioning of electrical devices installed inside, because the box is certified as the Ex subassembly doesn’t have independent functions (it isn’t predicted for independent applying) and requires the additional certification, after installation of electrical equipment to the inside. The box is adapted for assembling of flame-proof cable glands of type WP 13-23– the Ex subassemblies, enabling entry (exit) of conductors to the terminals of electrical equipment placed in the protective enclosure. The box is divided in two chambers connected to each other with flameproof insulation cable ducts of type PIO-2/D* – the Ex subassemblies.

Flameproof Apparatus Box is adapted to the safe use in undergrounds and surface mining plants, where there is a risk of explosion of methane and coal dust ensuring the highest level of the of explosion protection.

Dane techniczne / Technical specifications:

Temperatura otoczenia/ Ambient temperature – 20°C ÷ + 40°C
Wilgotność względna / Relative humidity do 95% w temp. 40°C / from 95% at a temperature of 40°C
Pozycja pracy / Operating position dowolna (unikać mocowania zespołami wpustowymi do góry)
any (avoid fi xing with Ex cable glands units up/to the top)
Stopień ochrony / Degree of protection IP54
Masa / Weight 75 kg
Wprowadzenie kabla / Cable entry wpust WP 13-23(max 5 szt.) / Ex cable gland WP 13-23 (max 5 pcs.)
Przejścia pomiędzy komorami / Transitions between the chambers przepust PIO-2/D* (max 3 szt.) / seal wire/ cable duct PIO-2/D* (max 3 pcs.)
Oznaczenie / Mark I M2 Ex d I
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 06ATEX209U