Rozrusznik stycznikowy typu ORS.

Rozrusznik stycznikowy typu ORS / Starter contactor ORS

nr kat. 36A

Przeznaczenie

Ognioszczelne rozruszniki stycznikowe typu ORS-… przeznaczone są do zasilania, sterowania i zabezpieczenia silników napędów maszyn górniczych. Wykonywane są w czterech wersjach układowych, wszystkie w identycznej obudowie typu OSA-2 o wymiarach wys. 690, szer. 1080, gł. 412 mm. Przewidziano dwa warianty napięcia zasilania rozruszników 500 i 1000V, różniące się rodzajem zastosowanej aparatury silnoprądowej (styczniki , bezpieczniki) oraz dwie wersje rozwiązań układowych umożliwiających niezależne zasilanie i sterowanie dwóch silników lub ich pracę w układzie rewersyjnym.

Przystosowane są do pracy w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

Flame-proof starter contactor ORS-... are designed for power supply, control and protection of motors drives of mining machinery. They are made in four system versions, all in the same housing type OSA- 2 with dimensions H 690 mm, W 1080 mm, depth. 412 mm. Two variants of voltage starters 500V and 1000V are provided, differing in the type of high current equipment used (i.e., power contactors, fuses) and two versions of the circuit solutions for independent power and control of two motors or their operation in a diverse system.

They are designed to work in areas classified as a, b, c methane explosion hazard class and A, B of coal dust explosion hazard class.

Dane techniczne / Technical specifications:

Każdy z rozruszników w swym układzie zawiera:

• rozłącznik izolacyjny na dopływie (Q)

• zabezpieczenie kontroli parametrów zasilania (F2) zapewniające:
- kontrolę asymetrii sieci (5 – 25%)
- kontrolę symetrycznego obniżenia napięcia sieci poniżej 0,7 Un
- zabezpieczenie od zaniku napięcia 1 fazy
- kontrolę prawidłowej kolejności faz

• wyprowadzony na zewnątrz obwód pomocniczy 42/24V ; 50Hz , 200 VA, wyposażony w centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe (3F4)

• wyświetlacz stanów pracy i działania zabezpieczeń z linijkami świetlnymi (diodowymi) wskazującymi procentowe prądowe obciążenie toru stycznikowego

Each of the starter comprises of:

• Insulation switch at the inlet (Q)

• Power parameters control safeguard (F2) ensuring:
- control of network asymmetry (5-25%)
- symmetric reduction of control voltage below 0,7 Un
- phase 1 undervoltage protection
- control of the correct phase sequence

• Auxiliary external circuit 42/24V ; 50Hz , 200 VA equipped with a central-locking leakage protection (3F4)

• Display presenting the operating status and the protections of the lines of light (led) indicating the current track loading rates contactor

Każdy z dwóch odpływów stycznikowych posiada następujące parametry / Each of the two outfl ow contactors has the following parameters:

Znamionowy prąd cieplny stycznika (1K ; 2K) Ic = 63A odpowiadający mocy znamionowej zasilanych silników 90 kW (1000V)
lub 45 kW (500V)
Rated thermal current of the contactor (1K ; 2K) Ic = 63A corresponding to the nominal power powered engines 90 kW (1000V)
or 45 kW (500V)
Zakres nastaw zabezpieczenia przeciążeniowego (1F3 ; 2F3) / Overload protection of setting range (1F3 ; 2F3) 15 – 63A
kontrola rezystancji uziemienia / Ground resistance control <100 Ω (1F5 ; 2F5)
Blokujące zabezpieczenie upływowe / Blocking outfl ow protection <50 kΩ (1F4) ; (2F4)
Kontrolę stanu czujników pozystorowych silnika / Control of the engine PTC sensors > 3.5 ; 7 lub 14 kΩ (1F6 ; 1F6)
Sterowanie stycznika głównego z sygnalizacją ostrzegawczą (5 – 10s) lub bezzwłocznie
Control of the main contactor with the warning signal (5-10s) or quick acting
Sterowanie zdalne w obwodzie iskrobezpiecznym „ia” dwu lub trzyżyłowym (1K1 ; 2K1)
Remote control in the intrinsically safe circuit “ia” bi+ or triaxial (1K1 ; 2K1)
Trzy przekaźniki separujące ze stykami przeznaczonymi do pracy w obwodach iskrobezpiecznych „ia”
Three separating relays with contacts intended for operation in intrinsically safe circuits “ia”
Oznaczenie / Mark I M2 Ex d [ia ib] I Mb
CE1453
Certyfikat / Certificate TEST 13ATEX0072X