Skrzynka rozdzielcza teletechniczna SRT.

Skrzynka rozdzielcza teletechniczna SRT/i/m i SRT/N/m / Teletechnical distribution box SRT/i/m and SRT/N/m

nr kat. 16A

Przeznaczenie

Skrzynki rozdzielcze teletechniczne typu SRT/i/m i SRT/N/m przeznaczone są do rozdziału kabli i przewodów w systemach teletechnicznych, sygnalizacyjnych, metanometrycznych, sejsmograficznych oraz do obwodów sterowania automatyki w iskrobezpiecznych instalacjach. Skrzynki SRT/i/m mogą być eksploatowane w pomieszczeniach ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

The distribution boxes type SRT/i/m and SRT/N/m are used to distribution of cables and wires in both telecommunication, signaling, methanometric, seismographic and automatic control circuits in intrinsically safe equipments. The SRT/i/m distribution boxes are accepted to operate in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Budowa skrzynki

Skrzynki występują w sześciu wersjach wielkościowych, wyposażone są w dławnice kablowe. Ich ilość, rozmieszczenie oraz typ ustala się zgodnie z wymaganiami klienta. Wewnątrz skrzynek montowane są listwy łączeniowe, listwy KVA-1/a, WAGO lub łączówki LSA PLUS 10/2 (z wykorzystaniem co drugiego zacisku). Ilość zacisków zależna jest od wielkości skrzynki (patrz dane techniczne).

Obudowa skrzynki rozdzielczej teletechnicznej typu SRT/i/m i SRT/N/m wykonana jest z blachy stalowej. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na uderzenia mechaniczne. Konstrukcja skrzynki zapewnia stopień ochrony obudowy IP65. Skrzynka SRT/i/m malowana jest na kolor niebieski, a skrzynka SRT/N/m na kolor szary, przy czym występują dwa wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego:
I. Podstawowe – podkład ftalowy + emalia karbamidowa
II. Powłoka antykorozyjna + epoksydowa farba proszkowa

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania skrzynki w wersji z blachy nierdzewnej, skrzynka malowana jest wówczas emalią karbamidową. Skrzynki można łączyć ze sobą w zestawy wielo-skrzynkowe używając do tego celu specjalnych tulei.

Construction of the box

Boxes are in six size versions and are equipped with cable gland. Their amount, arrangement and type is determined according to a client's requirements. Connection plates, KVA-1/a plates , WAGO plates or LSA PLUS 10/2 plates (with using every second clamp) are installed inside boxes. The amount of clamps depends on the size of a box (see the technical data).

The enclosure of a teletechnical panel box type SRT/i/m and SRT/N/m is made from steel sheet. It is characterized by high resistance to mechanical impact. The construction of our box provides a degree of protection of the enclosure IP65. The SRT/i/m box is painted blue and SRT/N/m is grey, where are two variants of corrosion protection:
1. Basic – phthalic primer coat +carbamide coating
2. Anti-corrosion layer + epoxy coating.

At the request of a client, there is a possibility of making a box in the version from stainless steel, then, this box is painted with carbamide coating. Boxes can be connected together in multi-box sets by using special sleeves.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie pojedynczego obwodu Umax / Umax of single circuit
SRT/i/m
SRT/N/m

95V
230V
Prąd Imax / Current Imax
SRT/i/m

5A – listwa / strip KVA-1/a
5A – listwa / strip WAGO
3A – łączówka / strip LSA-PLUS 10/2
Temperatura otoczenia / Environment temperature -20 ÷ + 40 °C
Wilgotność względna / Relative humidity do 95 ± 2%
Stopień ochrony obudowy / Protection grade IP65
Oznaczenie SRT/i/m / Marking – SRT/i/m I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIA T1350C Ga
II 1D Ex ia IIC T1350C Da
CE1453
Oznaczenie SRT/N/m / Marking – SRT/N/m CE
Certyfikat badania typu (SRT/i/m) / Certificate (SRT/i/m) TEST 15ATEX0024X

Sposób zamawiania

Oznaczenie skrzynek powinno zawierać:


1. Typ - SRT/i/m lub SRT/N/m
2. Rodzaj zastosowanej listwy, wielkość i masa skrzynki

Ordering

Boxes marking should contain:


1. Type - SRT/i/m or SRT/N/m
2. Type of used strips, size and weight of box

Listwa KVA-1/a / KVA-1/a strip
OZNACZENIE / DESIGNATION KVA20 KVA40 KVA60 KVA80 KVA100 KVA120
Ilość zacisków / Number of clamps 40 80 120 160 200 240
Złączka WAGO / WAGO strip
OZNACZENIE / DESIGNATION WAGO 40 WAGO 80 WAGO 120 WAGO 160 WAGO 200 WAGO 240
Ilość zacisków / Number of clamps 80 160 240 320 400 480
Łączówka LSA / LSA strip
OZNACZENIE / DESIGNATION LSA 40 LSA 80 LSA 120 LSA 160 LSA 200 LSA 240
Ilość zacisków / Number of clamps 80 160 240 320 400 480
Wymiary gabarytowe i masa / Dimemsions and mass
OZNACZENIE / DESIGNATION KVA20 WAGO40 LSA40 KVA40 WAGO80 LSA80 KVA60 WAGO120 LSA120 KVA80 WAGO160 LSA160 KVA100 WAGO200 LSA200 KVA120 WAGO240 LSA240
Masa / Mass [kg] ~8 ~11 ~14 ~17 ~20 ~23
Długość / Length [mm] 200 290 380 470 560 650
Szerokość / Width [mm] 270 270 270 270 270 270
Wysokość / Height [mm] 195 195 195 195 195 195

3. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego

S - Podkład ftalowy + emalia karbamidowa
P - Powłoka antykorozyjna + epoksydowa farba proszkowa
N - Z blachy nierdzewnej, skrzynka malowana jest wówczas emalią karbamidową.

4. Ilość i wielkość dławnic

Jeżeli klient nie określi w jakie dławnice wyposażyć zamawianą skrzynkę, producent wyposaży je w dławnice M32x1,5 (wylotowe B prawe i lewe) oraz M50x1,5 (wlotowe A) w maksymalnej ilości dla danego wykonania. W przypadku gdy klient życzy sobie zastosować inne dławnice należy podać ich wielkość stosując oznaczenie jak na rys. nr 4 instrukcji użytkowania.

3. The method of corrosion protection

S - Phthalic primer + topcoat ureas
P - Epoxy anticorrosion + coating powder
N - With stainless steel, the box is then painted with enamel ureas.

4. Amount and size of glands

If the customer does not specify in which glands provide requested box, the manufacturer will equip them with M32x1,5 glands (B outlet right and left) and M50x1,5 glands (inlet A) with maximum amount for a given implementation. If the customer wishes to use other glands pleas specify their size using the mark as shown in figure 4 in technical instruction.

Średnice zadławianych przewodów / Wire diameters
Wielkość dławnicy / Gland size M20x1.5 M25x1.5 M32x1.5 M40x1.5 M50x1.5 M63x1.5
Zakres zadławianych średnic / Range diameters 6.0 ÷ 12.0 [mm] 11.0 ÷ 17.0 [mm] 15.0 ÷ 21.0 [mm] 19.0 ÷ 28.0 [mm] 28.0 ÷ 38.0 [mm] 34.0 ÷ 44.0 [mm]

Typoszereg