Wentylatory osiowe.

Wentylatory osiowe / Axial flow fans

Przeznaczenie

Wentylatory osiowe XR, XRT stosowane są w wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń lub urządzeniach technologicznych, gdzie temperatura przetłaczanego czynnika nie przekracza 323°K (50°C). Obudowy wentylatorów XR i XRT (wirnik z tworzywa) produkowane są ze stali konstrukcyjnej lub nierdzewnej, malowane lub na życzenie zamawiającego cynkowane. Wszystkie produkowane wentylatory osiowe wyposażone są na wlocie w siatkę ochronną i na życzenie Klienta mogą być wyposażone w żaluzje bezwładnościowe montowane od strony wylotowej wentylatora.

Produkowane w wersji przeciwwybuchowej (oznaczone XRP) mogą być stosowane w pomieszczeniach i strefach 1 lub 2 zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych grup wybuchowości IIA i IIB, klas temperatury T1,T2,T3,T4 i mogą przetłaczać mieszaniny w/w gazów i par z powietrzem, przy czym wnętrza instalacji, w których zostały zainstalowane są zakwalifikowane do w/w stref zagrożenia wybuchem. Na wentylatory osiowe w wykonaniu przeciwwybuchowym wydawana jest deklaracja zgodności WE (ATEX) wraz z oznaczeniem wentylatora.

Application

Axial flow fans XR, XRT are applied in the ventilation and the air-conditioning of rooms or technological devices, where the temperature of pumped medium does not exceed of 323°K (50°C). Electrical enclosures of XR and XRT (plastic rotor) fans are manufactured from constructional steel or stainless steel, painted or galvanized, on request of Ordering Party. All produced the axial flow fans are equipped on the inlet with protective grid and at the request of the Client can be fitted with inertia blinds mounted on the outlet side of the fan.

Manufactured in explosion-proof version (marked with XRP) can be used in rooms and zones 1 or 2 of gas explosion hazards and vapors of flammable liquids of IIA and IIB groups of explosiveness, of temperature classes T1, T2, T3, T4 and can pump the mixtures of the aforementioned gases and vapors with air, while the interiors of installation, in which were installed are classified to the aforementioned explosion hazard zones. For explosion-proof axial flow fans the EC (ATEX) declaration of conformity is being issued with the mark of fan.

Zakres parametrów pracy poszczególnych typów wentylatorów osiowych typu XRT / Scope of operating parameters of individual types of axial flow fans of XRT type

Wielkość / Size Wydajność [m3/s] / Productivity [m3/sec] Spiętrzenie [Pa] / Pressure piling [Pa]
315 0.5 – 1.5 10 – 280
355 0.3 – 1.5 30 – 320
400 0.4 – 2.5 30 – 420
450 0.5 – 3 50 – 500
500 0.5 – 4.5 50 – 650
560 0.5 – 7 50 – 800
630 1 – 7 50 – 1000
710 1 – 7 50 – 350
800 1 – 9 50 – 300
900 1 – 12 50 – 450
1000 2 – 14 50 – 600
1120 2 – 20 50 – 750
1250 2 – 30 50 – 900
1400 2 – 35 50 – 550
1500 5 – 38 50 – 600
1600 5 – 45 50 – 600
1800 10 – 50 50 – 480
2000 10 – 60 50 – 550
2240 10 – 75 50 – 600

Parametry pracy poszczególnych typów wentylatorów osiowych XR i XRP / Operating parameters of individual types of XR & XRP axial flow fans

Charakterystyka przepływowa wentylatorów osiowych typu XR i XRP / Characteristics of the flow-through of axial flow fans of type XR & XRP