Wentylatory promieniowe WWOax.

Wentylatory promieniowe WWOax / WWOax Radial flow fans

Przeznaczenie

Wysokowydajne wentylatory promieniowe typu WWOax są szeroko stosowaną grupą wentylatorów do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, wyciągu spalin i podmuchu kotłów do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (0,5g/m³), gdzie temperatura przetłaczanego czynnika nie przekracza 350°C (623°K), a w wykonaniach specjalnych 500°C (773°K). Produkowane są z napędem bezpośrednim, sprzęgłowym lub pasowym. W wykonaniach specjalnych stosowane są materiały odporne na działanie podwyższonych temperatur oraz czynników chemicznie agresywnych.

PEG S.A. jako producent wytwarza również wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym. Mogą one być stosowane w pomieszczeniach i strefach 1 lub 2 zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych należących do podgrupy IIA i IIB wybuchowości i klas temperatury T1, T2, T3, T4 i mogą przetłaczać mieszaniny w/w gazów i par cieczy z powietrzem, przy czym wnętrza instalacji, w których zostały zainstalowane są zakwalifikowane do w/w stref zagrożenia wybuchem. Wentylatory te są produkowane z napędem bezpośrednim, a temperatura przetłaczanego czynnika nie może przekraczać 50C, a temperatura otoczenia silnika musi być mniejsza od 40C. Na wentylatory przeciwwybuchowe wydawana jest deklaracja zgodności WE (ATEX) z oznaczeniem:

II 2G c IIB T4

Na życzenie Zamawiającego wentylatory mogą być wykonane w układzie poziomym (z pionową osią obrotu) i wszystkie mogą być wyposażone w ramy wibroizolacyjne wraz z kompletem wibroizolatorów.

Wentylatory promieniowe wysokosprawne typu WWOax produkowane są w wielkościach 20, 25, 31,5, 35, 40, 45, 50, 63.

a osiągają wydajności:

0,19m³/s (684m³/h) < V > 10,6m³/s (38160m³/h).

przy ciśnieniu całkowitym pomiędzy:

240 Pa < ΔPc > 5090 Pa

Application

High-performance radial flow fans of type WWOax are a widely applied group of fans to the ventilation and the air-conditioning of rooms, exhaust gas extraction and boilers blast for pumping the little dusted medium (0,5g/m³), where the temperature of pumping medium does not exceed of 350°C (623°K), and in special performances does not exceed of 500°C (773°K). They are produced with the direct, clutch or belt drive. In special versionsare used materials resistant to increased temperatures and chemically aggressive factors.

PEG joint-stock company also manufactures the explosion-proof fans. They can be used in rooms and zones 1 or 2 of risk of the explosion of gassesand of combustible liquids vapours belonging to IIA and IIB subgroups of explosion and T1, T2, T3, T4 temperature classes and they can pump a mixtures of gases listed above and vapours of liquids with air, while the interiors of installation, in which were installed are classified to the aforementioned explosion hazard zones. These fans are produced with direct drive and the temperature of the pumped medium may not exceed of 500C, and ambient temperature of the engine must be less than 40C. For explosionproof fans the EC (ATEX) declaration of conformity is being issued with the mark:

II 2G c IIB T4

At the request of Ordering Party,fans can be made in a horizontal layout (with the vertical axis of rotation) and all can be equipped with frames with vibration isolation along with a set of vibro-insulators.

Highly efficient radial flow fans of type WWOax are produced in sizes of 20, 25, 31,5, 35, 40, 45, 50, 63.

and they achieve productivities:

0,19m³/s (684m³/h) < V >10,6m³/s (38160m³/h),

at the total pressure between:

240 Pa < ΔPc > 5090 Pa


Tabela parametrów wentylatorów typu WWOax / Table of parameters of fans of the WWOax type

Charakterystyka przepływowa wentylatora WWOax-20
Characteristics of the flow-through of fan type WWOax-20

Charakterystyka przepływowa wentylatora WWOax-25
Characteristics of the flow-through of fan type WWOax-25


Charakterystyka przepływowa wentylatora WWOax-31,5

Characteristics of the flow-through of fan type WWOax-31,5


Charakterystyka przepływowa wentylatora WWOax-35,5

Characteristics of the flow-through of fan type WWOax-35,5


Charakterystyka przepływowa wentylatora WWOax-40

Characteristics of the flow-through of fan type WWOax-40


Charakterystyka przepływowa wentylatora WWOax-45

Characteristics of the flow-through of fan type WWOax-45


Charakterystyka przepływowa wentylatora WWOax-50

Characteristics of the flow-through of fan type WWOax-50


Charakterystyka przepływowa wentylatora WWOax-56

Characteristics of the flow-through of fan type WWOax-56


Charakterystyka przepływowa wentylatora WWOax-63

Characteristics of the flow-through of fan type WWOax-63