Wyłącznik bezpieczeństwa kołowrotu typu WBK-3.

Wyłącznik bezpieczeństwa kołowrotu typu WBK-3 / Drawing machine safety switch type WBK-3

nr kat. 24A

Przeznaczenie

Wyłącznik bezpieczeństwa kołowrotu typu WBK-3 jest przeznaczony do zabezpieczania hydraulicznych kołowrotów górniczych transportowych i bezpieczeństwa przed nadmiernym wzrostem obrotów bębna. Jego budowa umożliwia stosowanie go w wyrobiskach zaliczanych do pomieszczeń o stopniu a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zakwalifikowanych do klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

The drawing machine safety switch type WBK-3 is used to protect the hydraulic drawing machines both for transportation and for security against to excessive drum revolution increase. It is designed to operate in underground mine rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie zasilające / Feeding voltage 11V ÷ 20V DC z zasilacza iskrobezp. o poziomie bezpieczeństwa „ia”
11 V÷ 20 V DC from intrinsically safe charger with safety degree „ia”
Pobór prądu / Current consumption ≤ 80 mA
Próg zadziałania wyłącznika (ustawiony fabrycznie) zależny od wykonania
Switch actuating threshold (adjusted by producer) according to execution
270 obr/min / 270 rpm
320 obr/min / 320 rpm
600 obr/min / 600 rpm
Tolerancja progu zadziałania / Actuating threshold tolerance ± 10%
Powrót wyłącznika do stanu gotowości / Returning of switch to readiness’ phase samoczynny / self acting
Warunek przejścia w stan gotowości / Condition to pass into readiness’ phase spadek obrotów o 1 ÷ 3% obrotów zadziałania
revolutions drop equal to 1 ÷ 3 % revolutions necessary to actuation
Obwód wyjściowy (zestyk zwierny przekaźnika): / Outlet circuit (closing contact of relay ):
• napięcie / voltage
• prąd / current

42V AC; 24V DC
1.5A AC; DC
Warunki pracy / Working conditions:
• temperatura pracy / working temperature
• wilgotność względna / relative humidity
• wibracje sinusoidalne / sinusoidal vibrations
• położenie / position

0ºC ÷ 40ºC
≤ 93% w temp. 40ºC
10 ÷ 150Hz/amplituda ≤ 0.75mm
dowolne / arbitrary
Gabaryty / Overall dimensions 165 x 165 x 119.5 mm
Masa / Weight ok. 3 kg
Stopień ochrony obudowy / Housing protection grade IP 54
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I
CE 1453
Certfikat / Certificate KDB 04ATEX153