Zabezpieczenie Upływowe Centralno-Blokujące typu RRgCB-01/02WK.

Zabezpieczenie Upływowe Centralno-Blokujące typu RRgCB-01/02WK / Central Interlocking Leakage Protective Device Type RRGCB-01/02WK

nr kat. 27A

Przeznaczenie

Zabezpieczenie Upływowe Centralno-Blokujące typu RRgCB-01/02WK jest przeznaczone do kompleksowej ochrony przed skutkami nieuziemionych jednofazowych i trójfazowych sieci elektroenergetycznych, bądź instalacji elektrycznych przemienno-prądowych o napięciu znamionowym 127V lub 220V i częstotliwości 50Hz. Zabezpieczenie jest jednoparametrowym zabezpieczeniem podrezystancyjnym identyfikującym uszkodzenia izolacji doziemnej sieci bądź instalacji poprzez pomiar wartości zastępczej rezystancji izolacji metodą stałoprądową.

W sieci włączonej pod napięcie robocze zabezpieczenie spełnia wymagania zabezpieczenia centralnego, a po jego wyłączeniu, wymagania zabezpieczenia blokującego. Wyboru rodzaju pracy dokonuje inteligentny układ elektroniczny. Działanie ochronne zabezpieczenia jest oparte o zasadę bezzwłocznego wyłączania napięcia zasilania sieci w przypadku identyfikacji uszkodzenia izolacji w stanie napięciowym, bądź blokowania możliwości jego włączenia, gdy uszkodzenie utrzymuje się nadal po jego wyłączeniu. Zabezpieczenie reaguje na dowolnego rodzaju uszkodzenia izolacji, symetryczne lub asymetryczne. Stan zadziałania jest sygnalizowany wskaźnikiem świetlnym i blokowany układem z nieulotną pamięcią.

Zabezpieczenie Upływowe Centralno-Blokujące typu RRgCB-01/02WK jest nowoczesną wersją dotychczas produkowanego przez PEG S.A. centralnego zabezpieczenia upływowego typu CZU-220/127/II i stanowi jego funkcjonalny zamiennik, dzięki zastosowaniu specjalnego adaptora, pozwalającego na zainstalowanie zabezpieczenia RRgCB-01/02WK bezpośrednio w miejsce eksploatacji zabezpieczenia CZU-220/127/II (tzn. na płytę gniazd).

Application

Central Interlocking Leakage Protective Device Type RRGCB-01/02WK is designed for complex protection before results of nongrounded single and three-phase power networks or electric AC installations of rated voltage of 127 V or 220 V and rated frequency of 50 HZ. The protective device is a single parameter under resistance protection identifying faults of to ground insulation of networks or installations, by measuring a substitute value of insulation resistance with the use of a constant-current method.

In a network connected to an operating voltage the protective device meets requirements of a central protection and, after being disconnected, the requirements of an interlocking protection. Selection of an operating mode is carried out by an intelligent electronic system.

The protecting action of the protective device is based on the principle that the network supply voltage is cut-off immediately, in case a fault of insulation is identified in an active network, or that the possibility to switch it on again is interlocked when the fault remains after the network supply voltage has been cut-off. The protective device reacts on any type of symmetrical or unsymmetrical insulation faults. The state of actuation is signaled by means of a light indicator and interlocked by means of a non-volatile memory system.

Dane techniczne / Technical specifications:

Znamionowe napięcie chronionej sieci / Rated voltage of protected network 127 V lub/or 230 V
Rodzaj sieci / Network type Jednofazowa lub trójfazowa / single or three-phase
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency 50 Hz
Znamionowe napięcie pomocnicze zasilania / Rated auxiliary of supply voltage
• RRgCB-01
• RRgCB-02

127 V
230 V
Znamionowy pobór mocy / Rated power consumption 4 V-A
Rezystancja nastawcza; Rn / Setting resistance; Rn
• praca centralna / central operation
• praca blokująca / interlocking operation

7 kΩ
Rezystancja zadziałania / Actuation resistance
• praca centralna / central operation
• praca blokująca / interlocking operation

7 kΩ + 30%
15 kΩ + 30%
Czas zadziałania (praca centralna) / Actuation time (central operation) ≤ 100 ms
Temperatura otoczenia / Environment temperature -10 °C ÷ +55°C
Wilgotność względna przy temp. +40°C / Relative humidity ≤ 95%
Gabaryty / External dimensions (width x height x depth) 200 x 120 x 70 mm
Masa / Weight 1.25 [kg]
Stopień ochrony / Protection grade
• zespołu elektroniki / of electronic equipment unit
• zacisków przyłączeniowych / of connecting terminals

IP40
IP20%
Oznaczenie / Mark I (M2) [Ex ib] I
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 06ATEX319U