dobór wentylatora

Zasady doboru wentylatora / Fan selection rules

Do podstawowych parametrów technicznych koniecznych do prawidłowego doboru wentylatora należą:

1. Wydajność wentylatora
2. Ciśnienie (spiętrzenie)
3. Prędkość przetłaczanego medium
4. Temperatura przetłaczanego medium
5. Skład przetłaczanego medium

WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA [ V ]

Najczęściej w przypadku typowej wentylacji wymagana wydajność wentylatora V (m3/h) określana jest na podstawie:

– wymaganej ilości wymian powietrza w ciągu godziny k (1/h) wentylowanego pomieszczenia o objętości Q

V = Q x k

– zapotrzebowania powietrza na 1 osobę q [(m3/h)/osobę] w zależności od potrzeb w określonym pomieszczeniu oraz rodzaju wykonywanej pracy

V = q x n

gdzie n – ilość osób

– prędkości przepływu czynnika [v] zależy od wymagań technologicznych lub rodzaju przetłaczanego czynnika

V = v x S

gdzie S – pole powierzchni przez które przepływa czynnik w (m2)

WSPÓŁCZYNNIK KROTNOŚCI WYMIANY POWIETRZA (K) W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU POMIESZCZEŃ

Typ pomieszczenia Ilość wymian powietrza na godzinę
Kotłownia 20 - 30
Lakiernia 10 - 15
Sklep elektryczny; z tworzywami 10 - 15
Maszynownie 20 - 30
Zakłady; warsztaty 3 - 6
Zakłady hutnicze 30 - 60
Pralnie 30 - 60
Malarnie 30 - 60
Magazyny; składnice 3 - 6
Spawalnie 15 - 30
Montażownie 4 - 8
Piekarnie 20 - 30
Banki 3 - 4
Bary; kawiarnie 10 - 12
Stołówki 5 - 10
Kina; teatry 5 - 8
Sale konferencyjne 8 - 12
Sale gimnastyczne 6 - 12
Salony piękności 10 - 15
Sale operacyjne 4 - 6
Pomieszczenia kuchenne 15 - 30
Laboratoria 8 - 12
Pomieszczenia socjalne (WC; łazienka) 15 - 30
Biura 4 - 8
Restauracje 6 - 10
Sale szkolne 2 - 4
Biblioteki 3 - 5

WSPÓŁCZYNNIK ZAPOTRZEBOWANIA POWIETRZA NA 1 OSOBĘ (q)

Typ pracy Zapotrzebowanie powietrza [(m3/h)/osobę]
Praca biurowa - osoby niepalące 20 - 25
Praca biurowa - osoby palące 30 - 35
Lekka praca fizyczna 45
Ciężka praca fizyczna 60

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU CZYNNIKA (v) W ZALEZNOŚCI OD JEGO RODZAJU

Rodzaj czynnika Prędkość czynnika v (m/h)
Kurz 9
Mąka 13
Odpady szlifierskie metalowe 15
Wióry drewniane 18
Ciężkie odpady; kurze 20 - 25

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU CZYNNIKA (v) W ZALEŻNOŚCI OD PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Proces technologiczny Prędkość czynnika v (m/s)
Wyciągi kuchenne domowe 0.15 - 0.2
Wyciągi kuchenne w zakł. usługowych 0.2 - 0.25
Odciągi ze zbiorników 0.25 - 0.5
Odciągi odtłuszczania 0.25 - 0.5
Odciągi spawalnicze; galwanizacyjne 0.5 - 1.0
Odciągi z kabin malarskich 0.7 - 1.0
Odciągi w młynach 2.5 - 10

OPORY UKŁADU WENTYLACYJNEGO – STRATY CIŚNIENIA

W urządzeniach wentylacyjnych oraz towarzyszących im przewodach instalacyjnych występują opory przepływu, które musi pokonać dobierany wentylator. Z uwagi na szereg czynników wpływających na wielkość oporów przepływu, a zatem określenie wymaganego ciśnienia wentylatora zagadnienie to proponujemy rozwiązać przy pomocy fachowców z branży wentylacyjnej.

Możemy ze swej strony poinformować, że na wielkość oporów przepływu mają wpływ:

– prędkość przepływającego czynnika

– długość przewodów wentylacyjnych

– jakość powierzchni przewodów

– jakość wykonania i ilość kolan, rozgałęzień, zmiana przekroju rurociągu

– stosowane urządzenia klimatyzacyjne, odpylające

TEMPERATURA PRZETŁACZANEGO MEDIUM

Parametry techniczne wentylatorów są przedstawione przez producentów w formie charakterystyk. Przedstawiane charakterystyki dotyczą wielkości wydajności i spiętrzenia wentylatorów dla stałych warunków pracy tj.

– gęstość przetłaczanego powietrza przy r = 1,2 kg/m3
– ciśnienie powietrza p = 1013 Pa
– temperatura t = 20 oC
n = constans obr/min

W praktyce oznacza to, że wentylator przetłaczający powietrze w temperaturze wyższej niż 20 oC, czyli przy mniejszej gęstości powietrza będzie miał inne parametry techniczne pracy niż przedstawione na charakterystyce producenta. Należy zatem uwzględnić przy doborze wentylatora wpływ temperatury przetłaczanego czynnika w następujący sposób:

Parametry wentylatora wg charakterystyki producenta:

– Wydajność - V1,
– Spiętrzenie - p1,
– Temperatura - T1 = 293 K

Parametry wentylatora w odniesieniu do temperatury T2K:

– Wydajność - V2 = V1,
– Spiętrzenie - p2 = p1 x T1 / T2.

STOSOWANIE JEDNOSTKI MIAR

Do obliczeń uproszczonych można stosować przeliczniki:

1 KG = 10 N

1 KM = 0,75 kW

1 at = 1 bar

1 mbar = 10 mmH20 = 100 Pa

0,1 m3/s = 100 l/s